Energy

PlaySolar

Mux Narasimhan
2015

BluSmart

Punit K Goyal
2019

Tata Motors

J.R.Dadabhoy Tata
2013