FinTech

iMemori

Akshat Prasad
2021

Digit Insurance

Kamesh Goyal
2016

Razorpay

Harshil Mathur
2014

Cred

Kunal shah
2018

Paytm

Vijay Shekhar Sharma
2010